هواساز

توربین جت هواپیما

اسمبل

خط مونتاژ خودرو

ماشین برش لیزر

دستگاه های برش لیزری